Τρίτη 28 Ιουλίου 2020

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ - Υπογραφή σύμβασης για την ανάθεση του έργου "Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στο Πίσω Λιβάδι Μάρπησσας"


                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Πάρος, 28 Ιουλίου 2020

               ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                             

                    ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                                   

             ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  

                                                                            

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Υπεγράφη στο Δημαρχείο Πάρου, η σύμβαση για την ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στο Πίσω Λιβάδι Μάρπησσας», ύψους 311.920,47 €. Η συνολική προθεσμία κατασκευής του έργου είναι οχτώ (8) μήνες και οι εργασίες θα ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο μετά το πέρας της τουριστικής περιόδου.

Πρόκειται για τον τελευταίο εναπομείναντα ΧΑΔΑ στην Πάρο, στον οποίο γινόταν  ανεξέλεγκτη απόρριψη στερεών αποβλήτων,  χωρίς προδιαγραφές υγειονομικής διάθεσης των απορριμμάτων και χωρίς αδειοδότηση για περισσότερα από 38 έτη. H λειτουργία του χώρου ξεκίνησε το 1970 και περατώθηκε το 2008 με την έναρξη λειτουργίας του ΧΥΤΑ Πάρου, ενώ παρά την παύση λειτουργίας του παρατηρούταν σποραδική παράνομη χρήση του από ιδιώτες.

Ο χώρος εξυπηρετούσε κατά βάση το Δ.Δ. Μάρπησσας μέχρι το 2003, ενώ από τότε έως και το πέρας της λειτουργίας του, τον Ιούλιο του 2008, δεχόταν απορρίμματα και από το Δ.Δ. Κώστου, το ΔΔ Λευκών και το Δ.Δ Αρχιλόχου. Επρόκειτο για ιδιωτική έκταση για την οποία τον Δεκέμβριο του 2014, ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την απαλλοτρίωση του οικοπέδου, συνολικής έκτασης 17.600,00 m2 , προκειμένου να αποκατασταθεί ο χώρος και να επεκταθεί ο ΒΙΟ.ΚΑ.

Στις 26/09/2018 ολοκληρώθηκε και εξοφλήθηκε η απαλλοτρίωση ύψους 120.000 €. Στη συνέχεια,  στις 21/12/2018, το έργο εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας «Αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριµµάτων (ΧΑ∆Α) της χώρας µε κάλυψη των υπολειπόμενων αναγκών για το σκοπό αυτό», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ του Προγράµµατος «Φιλό∆ημος Ι». Στις 19/04/2019 προκηρύχθηκε ανοιχτός διαγωνισμός μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στο Πίσω Λιβάδι Μάρπησσας», και προϋπολογισμό 320.000,00 €. Τέλος, η ηλεκτρονική Δημοπρασία έγινε στις 14/05/2019 και η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών στις 21/05/2019.

 Το έργο περιλαμβάνει τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Α) Χωματουργικά (εργασίες συλλογής διάσπαρτων απορριμμάτων, διαμόρφωσης και εξομάλυνσης του ανάγλυφου, Β) Έργα Διαχείρισης Ομβρίων, Γ) Έργα Πρασίνου και Ύδρευσης, Δ) Λοιπά Τεχνικά Έργα (περίφραξη, κλπ.).

Ο ΧΑΔΑ βρίσκεται εντός περιοχής προστασίας NATURA2000 (GR4220025 - περιοχή Μώλου) και το έργο αναμένεται να αναβαθμίσει αισθητικά την περιοχή και να συμβάλει στην προστασία των υδάτων και του φυσικού περιβάλλοντος.

Η Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει να υλοποιεί έργα υποδομής, με στόχο τη βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων στην Πάρο, προς όφελος των κατοίκων και του τοπικού οικοσυστήματος, με απόλυτο σεβασμό στην τήρηση αυστηρών περιβαλλοντικών όρων και προδιαγραφών.
 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου