Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017

Ανοιχτή συζήτηση με θέμα την οργάνωση και λειτουργία εν όψει του Πάσχα και της τουριστικής περιόδου.
Κατόπιν πρωτοβουλίας του Δημάρχου Πάρου κ. Μάρκου Ι. Κωβαίου πραγματοποιήθηκε σήμερα, 29 Μαρτίου 2017, ανοιχτή συζήτηση με θέμα: την οργάνωση και λειτουργία εν όψει του Πάσχα και της τουριστικής περιόδου.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η επισήμανση των σημαντικότερων ζητημάτων που αντιμετωπίζει το νησί κατά την τουριστική περίοδο και η κατάθεση απόψεων και προτάσεων για την επίλυση τους από τους εμπλεκόμενους φορείς, τους επαγγελματίες και τους πολίτες.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της Παροικίας.

Προς Δημόσια Διαβούλευση - ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           

 Πάρος 24-03-2017
NOMOΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ

Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής

Μέριμνας, Παιδείας και Πολιτισμού 

Γραφείο Αθλητισμού και Νέας Γενιάς

Γιώργος Ανδρεάδης

Τηλ. 22843 60115

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΚΟΠΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓIΑ ΤΩΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ

Ο παρών κανονισμός καθορίζει το πλαίσιο λειτουργίας όλων των Δημοτικών εγκαταστάσεων / υποδομών άθλησης, κλειστών και υπαίθριων, του Δήμου Πάρου .
Μέσω της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού επιδιώκεται η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία όλων των αθλητικών Δημοτικών εγκαταστάσεων και υποδομών του Δήμου Πάρου με σκοπό:
 • την υποστήριξη και προαγωγή του μαζικού λαϊκού αθλητισμού όλων των ηλικιών
 • την υποστήριξη και ανάπτυξη του Σχολικού Αθλητισμού όλων των βαθμίδων.
 • την υποστήριξη του Σωματειακού Αθλητισμού
 • την υποστήριξη και διοργάνωση Αθλητικών, Πολιτιστικών, Ψυχαγωγικών, Εκπαιδευτικών, Επιστημονικών, Συνεδριακών Εκδηλώσεων Διεθνούς, Εθνικού, Περιφερειακού επιπέδου, φορέων τοπικού χαρακτήρα και για εκδηλώσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες.

ΑΡΘΡΟ 2

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Την αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού έχουν οι αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες (Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας, Παιδείας και Πολιτισμού – Γραφείο Αθλητισμού και Νέας Γενιάς), σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάρου. Κατόπιν εισηγήσεως του αρμοδίου Τμήματος, το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να αναθέτει την εφαρμογή μέρους ή του συνόλου των διατάξεων του παρόντος κανονισμού σε επιτροπές διαχείρισης.ΑΡΘΡΟ 3

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Οι Δημοτικοί χώροι άθλησης λειτουργούν από Δευτέρα έως Κυριακή και από 08:00 έως 22:00 για συγκεκριμένες δράσεις. Δύναται το παραπάνω ωράριο να παραταθεί κατόπιν αιτήματος. Οι ώρες λειτουργίας τους καθορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο ή από τις αρμόδιες Επιτροπές, ανάλογα με τα αθλητικά προγράμματα του Δήμου Πάρου, τα σχολικά προγράμματα, τα αθλητικά προγράμματα της Γ.Γ.Α. (Γενική Γραμματεία Αθλητισμού), τις προπονήσεις και τους αγώνες των Αθλητικών Συλλόγων/Σωματείων, Ερασιτεχνικών και Επαγγελματικών.

ΑΡΘΡΟ 4

ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ  ΔΙΑΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ & ΦΟΡΕΙΣ

 • Κάθε υπηρεσία Δημόσια, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, αθλητικός ή πολιτιστικός φορέας (ομοσπονδία, σωματείο), ιδιωτικός φορέας και κάθε άτομο που επιθυμεί να κάνει χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Πάρου, απευθύνεται εγγράφως στο Γραφείο Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του Αυτοτελούς  Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Πάρου, ή στις αρμόδιες Επιτροπές Διαχείρισης εφόσον έχουν συσταθεί οι οποίες  απαντούν σε κάθε αίτημα, μετά από σχετική ενημέρωση του αρμόδιου Αντιδημάρχου.
 • Η απάντηση πρέπει να δίνεται το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε όχι αργότερα από είκοσι (20) ημέρες από την ημέρα που υποβλήθηκε το αίτημα.

ΑΡΘΡΟ 5

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ΧΩΡΩΝ

 1. Στην περίπτωση που τα μέλη των Αθλητικών Σωματείων που έχουν έδρα το Δημοτικό χώρο Άθλησης, πρέπει να προπονούνται σε τακτικές ώρες, κατά τις ημέρες Δευτέρα έως Κυριακή, για την προετοιμασία των αγώνων τους, στα Τοπικά, Περιφερειακά, Πανελλήνια ή Διεθνή Πρωταθλήματα, τότε το αίτημα για χρήση χώρων υποβάλλεται στο Γραφείο Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του Αυτοτελούς  Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Πάρου εγγράφως από τα αντίστοιχα Σωματεία.
 2. Οι εγκαταστάσεις των δημοτικών αθλητικών χώρων θα παραχωρούνται σε αθλητικούς συλλόγους/σωματεία μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της αρμόδιας Επιτροπής εφόσον της έχει παραχωρηθεί η αρμοδιότητα, στην οποία θα καθορίζονται ο χρόνος παραχώρησης, οι ειδικότεροι όροι παραχώρησης (π.χ συντήρηση αποδυτηρίων, λειτουργικά έξοδα, φροντίδα χλοοτάπητα κλπ) και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στη χρήση των εγκαταστάσεων. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης των Δημοτικών Αθλητικών Χώρων από Συλλόγους και Σωματεία σε τρίτους (φυσικά πρόσωπα ή συλλόγους) χωρίς απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της αρμόδιας Επιτροπής.
 3. Τα απαραίτητα έγγραφα που οφείλει να καταθέσει το κάθε Σωματείο για να υπογραφεί το σχετικό συμφωνητικό παραχώρησης ώστε να πάρει άδεια χρήσης των αθλητικών χώρων είναι τα παρακάτω:
Α) Καταστατικό Σωματείου που να ορίζεται η δράση του.
Β) Πρακτικό εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου.
Γ) Αίτηση παραχώρησης αθλητικού χώρου.
 1. Στις περιπτώσεις κατάρτισης προγραμμάτων κεντρικών διοργανώσεων, αγώνων, τότε το αίτημα-πρόγραμμα διοργανώσεων και αγώνων καταθέτει ο αρμόδιος φορέας που οργανώνει το κάθε πρωτάθλημα.
 2. Λόγω των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου οι φορείς που ζητούν άδεια χρήσης των αθλητικών χώρων θα πρέπει να έχουν υπογράψει το σχετικό συμφωνητικό παραχώρησης εντός 30 ημερών από την ημέρα της κατάθεσης του αιτήματος.
 3. Η αρμόδια Επιτροπή Διαχείρισης εξετάζει τα αιτήματα, καταρτίζει το πρόγραμμα και το εισηγείται εγγράφως στο Γραφείο Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του Αυτοτελούς  Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Πάρου κατά ώρα, ημέρα και εβδομάδα, για κάθε άθλημα (Μπάσκετ, βόλεϊ, ποδόσφαιρο, τένις, στίβος κ.λπ.). Το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει το τελικό πρόγραμμα και αυτό αποστέλλεται στον κάθε φορέα που έχει υποβάλλει το αίτημα και αναρτάται σε κάθε αθλητικό χώρο.
 4. Μεμονωμένες αλλαγές στις ώρες προπονήσεων Σωματείων μπορούν να γίνουν μετά από έγγραφη υποβολή σχετικού αιτήματος στο Γραφείο Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του Αυτοτελούς  Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Πάρου ή στην αρμόδια Επιτροπή διαχείρισης εφόσον έχει συσταθεί και μετά από σχετική δική της έγκριση. Επίσης όποτε κρίνει σκόπιμο μπορεί να ματαιώσει ή να τροποποιήσει προπόνηση Σωματείου, όταν λόγοι ανωτέρας βίας το επιβάλλουν (π.χ εκδήλωση – διοργάνωση ημερίδων – αγώνες ΕΠΣ  κ.λπ).
 5. Το Γραφείο Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του Αυτοτελούς  Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Πάρου ή η αρμόδια επιτροπή διαχείρισης εφόσον έχει συσταθεί, φροντίζει ώστε να υπάρχουν σε κάθε αθλητική υποδομή εκτός από ώρες προπονήσεων σωματείων και ώρες για προγράμματα μαζικού-λαϊκού αθλητισμού, προγράμματα για Α.Μ.Ε.Α και για μεμονωμένα άτομα που δεν είναι αθλητές και δεν ανήκουν σε οργανωμένο Σωματείο κατόπιν αιτήματός τους.
 6. Οι αθλητικοί χώροι δύναται να διατίθενται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έναντι αντιτίμου σε Νομικά πρόσωπα, φορείς ή ιδιώτες και για τη διοργάνωση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών, επιστημονικών, συνεδριακών, εκπαιδευτικών και ενημερωτικών ή άλλων εκδηλώσεων διεθνούς, εθνικού, περιφερειακού, νομαρχιακού και δημοτικού επιπέδου. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης των δημοτικών αθλητικών χώρων από συλλόγους ή σωματεία σε τρίτους (φυσικά πρόσωπα ή συλλόγους) χωρίς απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις και για μικρής χρονικής διάρκειας εκδηλώσεις οι εγκαταστάσεις δύναται να παραχωρούνται, μόνο από την αρμόδια Επιτροπή Διαχείρισης.  ΑΡΘΡΟ 6

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ – ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Για να επιτραπεί η είσοδος στις δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις θα πρέπει:
 1. Στην αρχή κάθε προπονητικής ή αγωνιστικής περιόδου να υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του αθλητικού σωματείου στο Γραφείο Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του Αυτοτελούς  Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Πάρου στην οποία να αναφέρεται ότι για την ασφάλεια των αθλητών υπεύθυνα είναι τα σωματεία.. Τη δήλωση αυτή υπογράφει το Δ.Σ., ο ιατρός και ο πρόεδρος του σωματείου ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού.
 2. Στην υπεύθυνη δήλωση επισυνάπτεται ονομαστική κατάσταση των αθλητών και των προπονητών του συλλόγου. Σε περίπτωση παρουσίας σε προπόνηση νέων αθλητών, το σωματείο είναι υποχρεωμένο να προσκομίσει εκ νέου υπεύθυνη δήλωση ότι οι συγκεκριμένοι αθλητές ανήκουν στο σωματείο.
 3. Οι αθλητές θα πρέπει να φέρουν την εμφάνιση της ομάδας τους, ειδικά αθλητικά παπούτσια καθώς και τα απαραίτητα υλικά που χρειάζονται για την προπόνησή τους. Μεμονωμένα άτομα δεν υποχρεώνονται να φέρουν εμφάνιση ομάδας αλλά να είναι κατάλληλα ενδεδυμένα.
 4. Κάθε ομάδα αθλητών πρέπει να συνοδεύεται από τον υπεύθυνο προπονητή. Για την πιστοποίηση της προπονητικής ικανότητας των προπονητών υπεύθυνα είναι τα σωματεία.
 5. Οι προπονητές είναι υποχρεωμένοι να συνοδεύουν τους αθλητές τους και να παραμένουν μέχρι την αποχώρησή τους από τους αθλητικούς χώρους. Επίσης είναι υπεύθυνοι για τυχόν ατυχήματα που θα τους συμβούν κατά την ώρα προπόνησης ή παραμονής τους στους χώρους άθλησης.
 6. Ουδείς αθλητής κάνει χρήση των χώρων και ιδιαίτερα των αθλητικών οργάνων χωρίς την επίβλεψη του αρμόδιου προπονητή, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τυχόν ατύχημα.
 7. Τα μεμονωμένα άτομα μπορούν να κάνουν χρήση των αθλητικών χώρων και οργάνων κατόπιν αιτήματος το οποίο θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση υγείας καθώς και επισυναπτόμενης ιατρικής βεβαίωσης.
 8. Κάθε προπονητής ή μεμονωμένο άτομο είναι υποχρεωμένο να τηρεί πιστά τις ώρες προπόνησης.
 9. Για κάθε πρόβλημα ή παράπονο που θα προκύπτει, οι προπονητές, τα σωματεία και οι ιδιώτες θα πρέπει εγγράφως να απευθύνονται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ή στην αρμόδια Επιτροπή.
 10. Ουδεμία ευθύνη φέρει ο Δήμος για οτιδήποτε συμβεί κατά την διάρκεια παραμονής ιδιωτών στους αθλητικούς χώρους του Δήμου Πάρου.
 11. Σε οποιοδήποτε αγώνα το γηπεδούχο σωματείο έχει την αποκλειστική ευθύνη για την παρουσία ιατρού και φαρμακευτικού υλικού. Εάν ο αγώνας είναι μεταξύ ανεξάρτητων ομάδων την ευθύνη της παρουσίας ιατρού έχει ο διοργανωτής του αγώνα.
 12. Τα σωματεία θα έχουν τακτικές ώρες προπόνησης εβδομαδιαίως μετά από αίτημά τους και απόφαση του Δήμου. Επίσης ο Δήμος μπορεί να αποφασίσει  ματαίωση προπόνησης, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι, ενημερώνοντας έγκαιρα τους ενδιαφερόμενους. Μετά το τέλος κάθε προπόνησης ή αγώνα θα ελευθερώνονται οι χώροι και θα παραδίδονται  καθαροί.

ΑΡΘΡΟ 7

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ – ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ – ΧΡΗΣΤΩΝ

1.      Κάθε προπονητής, υπεύθυνος συλλόγου, αθλητές και μεμονωμένα άτομα, είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τις υποδείξεις των υπευθύνων (π.χ. για την έναρξη, τη λήξη της προπόνησης, τη χρήση αποδυτηρίων κ.λπ.)
2.      Η συμπεριφορά των αθλουμένων πρέπει να είναι κόσμια και να συμμορφώνονται στις συμβουλές και τις υποδείξεις των υπευθύνων. Όταν επιδεικνύουν ανάρμοστη συμπεριφορά θα δέχονται επίπληξη. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα αποβάλλονται και δεν θα γίνονται εκ νέου δεκτοί.
3.      Οι αθλητές, οι παράγοντες, οι προπονητές και οι θεατές έχουν την αποκλειστική ευθύνη των προσωπικών τους ειδών.
4.      Για κάθε παράπονο ή πρόβλημα που έχουν σε ότι  αφορά τις εγκαταστάσεις και το ωράριο μπορούν να απευθύνονται στον προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας αθλητισμού ή στην Επιτροπή του χώρου άθλησης του Δήμου Πάρου.

ΑΡΘΡΟ 8

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΦΘΟΡΕΣ

1.      Σε κάθε περίπτωση οι αθλητές θα πρέπει να φροντίζουν ώστε να μην προκαλούν φθορές στους χώρους ή στα αποδυτήρια και γενικά στις εγκαταστάσεις των αθλητικών χώρων.
2.      Εσκεμμένες φθορές οργάνων, χώρων άθλησης ή βοηθητικών χώρων από αθλητές, προπονητές, παράγοντες ή οπαδούς ομάδων που παρακολουθούν αγώνες τιμωρούνται βάσει των ισχυόντων αθλητικών νόμων.
3.      Η τιμωρία μπορεί να είναι η προσωρινή ή οριστική αποβολή του αθλητή, προπονητή, παράγοντα και φορέα από τους αθλητικούς χώρους ή σε περίπτωση οπαδών η απαγόρευση εισόδου προσωρινά ή οριστικά στους αθλητικούς χώρους. Η υποτροπή θεωρείται επιβαρυντική για τους δράστες.
4.      Ο αθλητής, προπονητής, φορέας, σωματείο, ιδιώτης που προκάλεσε φθορές  πέραν της συνήθους χρήσης, είναι υποχρεωμένος να τις αποκαταστήσει άμεσα με δικά του έξοδα. Ως φθορά καταλογίζεται  και η αναγραφή συνθημάτων ή μηνυμάτων εντός ή στον περιβάλλοντα αθλητικό χώρο.
5.      Ο ενδιαφερόμενος σύλλογος ή αθλητής μπορεί να υποβάλλει γραπτώς τις απόψεις και τις ενστάσεις του στο Γραφείο Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του Αυτοτελούς  Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Πάρου.

ΑΡΘΡΟ 9

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

1.      Οι προπονήσεις των ομάδων θα γίνονται βάσει ωριαίου προγράμματος που εκπονεί η ενδιαφερόμενη ομάδα και το οποίο εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ή την αρμόδια Επιτροπή Διαχείρισης.
2.      Κάθε αθλητικό σωματείο, σύλλογος ή φορέας που έχει προπόνηση σε χώρο άθλησης του Δήμου έχει δικαίωμα να κάνει χρήση των αποδυτηρίων. Επίσης στο χώρο που προπονείται πρέπει να έχει στη διάθεσή του όλα τα όργανα π.χ. μπασκέτες, φιλέ, όργανα στίβου, δίχτυα για εστίες ποδοσφαίρου κ.λπ.
3.      Τα προς παραχώρηση όργανα του Δήμου Πάρου παραδίδονται προς χρήση από τον εκάστοτε αρμόδιο και ο υπεύθυνος του συλλόγου υπογράφει σε σχετικό βιβλίο χρέωσης για την παραλαβή τους. Μετά το πέρας της προπόνησης επιστρέφουν το υλικό αυτό στον υπεύθυνο υπάλληλο και ξεχρεώνεται από το σχετικό βιβλίο.
4.      Η μεταφορά και μετακίνηση των αθλητικών οργάνων είναι αποκλειστική ευθύνη του προπονητή και των αθλητών του κάθε Συλλόγου που κάνει χρήση της αθλητικής εγκατάστασης.
5.      Η είσοδος σε κάθε αθλητικό κέντρο θα επιτρέπεται μόνο σε όσους φέρουν τα κατάλληλα αθλητικά υποδήματα και την κατάλληλη αθλητική περιβολή, ανάλογα με το είδος της άθλησης.
6.      Η χρήση των οργάνων γυμναστικής και ενδυνάμωσης από τους αθλητές θα επιτρέπεται ΜΟΝΟ με την παρουσία στο χώρο υπεύθυνου προπονητή.
7.      Σε ένδειξη σεβασμού προς τους συναθλούμενους θα πρέπει οι χρήστες των αθλητικών χώρων να αποφεύγουν τις δυνατές φωνές.
8.      Οι βωμολοχίες απαγορεύονται κατά την διάρκεια της προπόνησης ή των αγώνων.
9.      Μετά το πέρας της άθλησης οι αθλούμενοι θα πρέπει να επαναφέρουν στην αρχική του θέση κάθε αντικείμενο άθλησης που χρησιμοποίησαν. Επίσης θα πρέπει να απομακρύνουν όλα τα αντικείμενα που χρησιμοποίησαν (π.χ. μπουκάλια νερού).
10.  Οι αθλητικοί χώροι μετά τη χρήση αγώνων θα πρέπει να βρίσκονται έγκαιρα ελεύθεροι στην διάθεση της επόμενης ομάδας που έχει αγώνα. Μετά το τέλος της χρήσης όλοι οι χώροι θα ελευθερώνονται και θα παραδίδονται καθαροί.

ΑΡΘΡΟ 10

ΧΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Η χρήση του γηπέδου με συνθετικό χλοοτάπητα καθορίζεται ως εξής:
1.      Η είσοδος και η έξοδος προς και από το γήπεδο ποδοσφαίρου θα γίνεται μόνο από συγκεκριμένο σημείο.
2.      Οι γονείς συνοδοί απαγορεύεται να μπαίνουν στο χώρο του γηπέδου την ώρα του αγώνα και της προπόνησης.
3.      Για όσο χρόνο διαρκεί προγραμματισμένη ή έκτακτη συντήρηση του γηπέδου, δεν θα διεξάγονται προπονήσεις και αγώνες.
4.      Δεν επιτρέπεται η χρήση εξάταπων παπουτσιών. Η χρήση γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

ΑΡΘΡΟ 11

ΧΡΗΣΗ ΣΤΙΒΟΥ

1.      Η είσοδος και η έξοδος προς και από τον στίβο γίνεται μόνο από συγκεκριμένη είσοδο.
2.      Απαγορεύεται η είσοδος στο χώρο του στίβου σε άτομα που δεν έχουν σχέση με το συγκεκριμένη αθλητική δραστηριότητα.
3.      Απαγορεύεται η είσοδος σε άτομα μικρότερα των 17 ετών χωρίς τη συνοδεία του προπονητή τους (εφόσον πρόκειται για αθλητές).
4.      Απαγορεύεται η χρήση του συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου ποδοσφαίρου για τρέξιμο ή η χρήση για ασκήσεις από αθλητές και αθλούμενους όταν πραγματοποιούνται προπονήσεις από αθλητικά σωματεία ποδοσφαίρου καθώς επίσης και η ρήψη ακοντίου, σφύρας, σφαίρας και δίσκου. Η δυνατότητα αυτή δύναται να δοθεί, σε συγκεκριμένο χώρο, κατόπιν ειδικής άδειας από το Γραφείο Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του Αυτοτελούς  Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Πάρου, ύστερα από σχετικό έγγραφο αίτημα.
5.      Οι αθλούμενοι είναι υπεύθυνοι για τη φύλαξη των προσωπικών τους αντικειμένων.

ΑΡΘΡΟ 12

ΧΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ, 8Χ8 & 5Χ5

·         Η διάθεση και η χρήση γηπέδων αντισφαίρισης, 8Χ8 και 5Χ5 θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 3,4 και 5 του παρόντος κανονισμού.

ΑΡΘΡΟ 13

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

1.      Για να διεξαχθεί οποιοσδήποτε αγώνας, διεθνής, πανελλήνιος, περιφέρειας, τοπικού πρωταθλήματος, επίσημος, φιλικός, σχολικός, απαιτείται άδεια αγώνα που εκδίδεται από τον αρμόδιο φορέα ή σχολείο ή γραφείο εκπαίδευσης, με μέριμνα του γηπεδούχου Σωματείου, των οικείων Ομοσπονδιών ή του φορέα διοργάνωσης.
2.      Υπεύθυνος για την έκδοση της άδειας είναι το γηπεδούχο σωματείο ή ο φορέας διοργάνωσης.
3.      Η άδεια γνωστοποιείται στο Γραφείο Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του Αυτοτελούς  Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Πάρου τουλάχιστον (5) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του αγώνα. Χωρίς άδεια απαγορεύεται η διεξαγωγή του αγώνα.
4.      Όλοι οι αγώνες διεξάγονται σύμφωνα με τις προκηρύξεις και τους κανονισμούς των Ομοσπονδιών κάθε αθλήματος ή φορέα διοργάνωσης.
5.      Το γηπεδούχο Σωματείο φροντίζει να υπάρχουν όλες οι οριζόμενες προϋποθέσεις για την διεξαγωγή του αγώνα. Για τον σκοπό αυτό συνεργάζεται με τα Αστυνομικά όργανα και κάθε άλλο αρμόδιο φορέα ώστε να λαμβάνονται προληπτικά μέτρα για τη βία, τις φθορές κλπ.
6.      Απαραίτητος όρος για τη διεξαγωγή οποιουδήποτε αγώνα είναι η ύπαρξη του αναγκαίου προσωπικού (διαιτητής, ιατρός, κ.λπ) από το γηπεδούχο σύλλογο/σωματείο ή από τον υπεύθυνο φορέα διοργάνωσης που απαιτείται για την ασφαλή διεξαγωγή του.
7.      Κατά την διάρκεια του αγώνα εφαρμόζονται οι κανονισμοί κάθε αθλήματος και ουδείς άλλος  έχει αρμοδιότητα στον αγωνιστικό χώρο του γηπεδούχου.
8.      Οι επίσημοι αγώνες προηγούνται έναντι οποιασδήποτε άλλης χρήσης των αθλητικών χώρων  και ως εκ τούτου το πρόγραμμα των προπονήσεων τροποποιείται αναλόγως.
ΑΡΘΡΟ 14

(Α)

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ

1.      Όλοι οι αγώνες διεξάγονται σύμφωνα με τις προκηρύξεις και τους κανονισμούς των Ομοσπονδιών ή του φορέα διοργάνωσης του κάθε αθλήματος.
2.      Το γηπεδούχο Σωματείο, φροντίζει να υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται με τις αστυνομικές αρχές και κάθε άλλον αρμόδιο φορέα και λαμβάνει μέτρα για την αποφυγή εκδηλώσεων βίας ή φθορών.
3.      Το γηπεδούχο σωματείο ή ο φορέας διοργάνωσης είναι υποχρεωμένο να καταθέτει το πρόγραμμα αγώνων μαζί με την άδεια αγώνων στο Γραφείο Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του Αυτοτελούς  Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Πάρου και στην αντίστοιχη αστυνομική αρχή.
4.      Τα αποδυτήρια, κλειδιά, χρονόμετρα κλπ, παραδίδονται προς χρήση από τις αρμόδιες Δημοτικές Επιτροπές Διαχείρισης ή το Σωματείο στον υπεύθυνο του κάθε συλλόγου/σωματείου πριν από κάθε αγώνα. Το χρονικό περιθώριο εξαρτάται από την κατηγορία του αγώνα. Ειδικότερα, τουλάχιστον μία ώρα πριν για αγώνες εθνικών κατηγοριών και μισή ώρα τουλάχιστον για αγώνες τοπικών, εφηβικών, παιδικών, μικρών ηλικιών και σχολικών πρωταθλημάτων.
5.      Με την έναρξη του αγώνα εφαρμόζονται οι κανονισμοί του κάθε αθλήματος και το προσωπικό του Γραφείου Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του Αυτοτελούς  Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Πάρου δεν έχει καμία αρμοδιότητα στον αγωνιστικό χώρο.
6.      Σε περίπτωση κάποιας ζημιάς σε λαμπτήρες, δίκτυ, ταμπλό κ.λπ., η είσοδος επιτρέπεται – μετά την άδεια του παρατηρητή και της γραμματείας του αγώνα – σε τεχνικό για την επιδιόρθωση αυτής και αφού έχει διακοπεί ο αγώνας. Την ευθύνη αποκατάστασης έχει το γηπεδούχο Σωματείο και την πιστοποίηση για την καλή εκτέλεση αυτής έχει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
7.      Σε περίπτωση τάιμ-άουτ ή άλλων διακοπών αγώνα που χρειάζεται σκούπισμα το δάπεδο, την ευθύνη έχει το γηπεδούχο σωματείο και το σκούπισμα γίνεται από άτομο του γηπεδούχου σωματείου.
8.      Κατά τη διάρκεια κάθε αγώνα, το γηπεδούχο σωματείο ή η αρμόδια ομοσπονδία υποχρεούται να διαθέτει στο χώρο αρμόδιο ιατρό – νοσοκόμο, φάρμακα και αυτοκίνητο μεταφοράς ασθενών με οδηγό.

(Β)

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

1.      Για τη διεξαγωγή αγώνων ποδοσφαίρου σε κλειστά γήπεδα ισχύουν οι όροι διεξαγωγής αγώνων όπως στα κλειστά γυμναστήρια του παρόντος κανονισμού.
2.      Τα αποδυτήρια παραδίδονται προς χρήση από τον υπεύθυνο του γηπεδούχου Σωματείου στον υπεύθυνο του κάθε ποδοσφαιρικού συλλόγου/σωματείου ενενήντα λεπτά (90’) πριν από τον αγώνα.

(Γ)

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ

1.      Για τη διεξαγωγή αγώνων στίβου απαιτείται η άδεια του αγώνα.
2.      Όλα τα όργανα και τα υλικά διεξαγωγής του αγώνα παραδίδονται με κατάσταση από τις αποθήκες του Δήμου στον υπεύθυνο του Σωματείου ή στην αρμόδια Επιτροπή των αγώνων ο οποίος έχει ορισθεί από τον ΣΕΓΑΣ και με τη λήξη των αγώνων επιστρέφονται στην αποθήκη με αντίστροφη διαδικασία.
3.      Η τοποθέτηση σε κάθε θέση των οργάνων στον ενδεδειγμένο χώρο (π.χ, εμπόδια, βατήρες, στρώματα, κ.λπ.), είναι αποκλειστική ευθύνη των χρηστών.
4.      Σε περίπτωση διοργάνωσης αγώνων από πλευράς ενός συλλόγου/σωματείου ή φορέα (πλην του ΣΕΓΑΣ), την ευθύνη για τα παραπάνω έχει ο ίδιος ο σύλλογος/σωματείο, σχολείο ή γραφείο εκπαίδευσης ή φορέας.
5.      Η χρήση του σκάμματος αποτελεί ευθύνη των αρμοδίων του συλλόγου.
6.      Η χάραξη των γραμμών στο ταρτάν του στίβου αποτελεί ευθύνη του Δήμου Πάρου.
7.      Η χάραξη των γραμμών για ακόντιο, σφαίρες, κλπ., αν επιτρέπεται στο συγκεκριμένο αθλητικό χώρο, αποτελεί ευθύνη του Δήμου Πάρου.

ΑΡΘΡΟ 15

ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1.      Καθιερώνεται τιμολογιακή πολιτική ή παροχή υπηρεσιών στους αθλητικούς χώρους του Δήμου Πάρου που χρησιμοποιούνται.
2.      Μεταξύ του Δήμου Πάρου και των Σωματείων – Συλλόγων ή φορέων, θα υπογράφεται ιδιωτικό συμφωνητικό από το οποίο θα προκύπτουν οι υποχρεώσεις και των δύο μερών. Σ’ αυτό θα αναφέρεται ρητά:

Α) Εάν οι σύλλογοι θα καταβάλλουν αντίτιμο για την συντήρηση, καθαρισμό, φύλαξη και έλεγχο των αθλητικών χώρων. Το εν λόγω αντίτιμο θα καθορίζεται, ύστερα από εισήγηση των αρμοδίων αθλητικών επιτροπών διαχείρισης, από το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 343/2016 απόφασή του.

Β) Εάν θα αναλαμβάνουν την συντήρηση, καθαρισμό, φύλαξη και έλεγχο των αθλητικών χώρων με ιδία μέσα.

Γ) Εάν θα καταθέτουν αντίτιμο επί των εξόδων για ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΔΕΥΑΠ. Το εν λόγω αντίτιμο θα καθορίζεται, ύστερα από εισήγηση των αρμοδίων αθλητικών επιτροπών διαχείρισης, από το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 343/2016 απόφασή του.

Δ) Εάν υπάρχει συνδυασμός των παραπάνω.

Ε) Εάν υπάρχει δωρεάν παραχώρηση για φιλανθρωπικούς ή άλλους κοινωνικούς ή κοινωφελείς σκοπούς.
  
3.      Η μη τήρηση του συμφωνητικού για φθορές και αθέτηση οικονομικών όρων, συνεπάγεται αυτόματα τη διακοπή παραχώρησης των αθλητικών χώρων και την επιβολή ποινών που θα αποφασίζονται από το ΔΣ του Δήμου μετά από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής.
4.      Για την είσπραξη των συγκεκριμένων εσόδων, εάν υπάρχουν, υπεύθυνο είναι το αρμόδιο γραφείο εσόδων της διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου και θα πιστώνονται σε συγκεκριμένο Κ.Α.  που θα δημιουργηθεί με τροποποίηση του προϋπολογισμού και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
5.      Για την τήρηση άλλων παραγράφων του παρόντος υπεύθυνο είναι το Γραφείο Αθλητισμού.

ΑΡΘΡΟ 16

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.      Οι χώροι διαφήμισης καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις και εκμισθώνονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις (΄Αρθρα 15-18 του Β.Δ.24-9/20-10-1958, όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 5 του Ν.1900/90, Παρ. 6 του άρθρου 9 του Ν.2880/2001).  
2.      Στα αθλητικά και άλλα σωματεία απαγορεύεται η μόνιμη παραχώρηση χρήσης αποδυτηρίων, γραφείων, αποθηκών μέσα στις εγκαταστάσεις των αθλητικών χώρων. Παραχωρήσεις γίνονται μόνο με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
3.      Για όλους τους χώρους άθλησης, αποθηκών κ.λπ., κλειδιά έχουν οι υπεύθυνοι της χρήσης των δημοτικών αθλητικών χώρων και οι αρμόδιες Επιτροπές Διαχείρισης.
4.      Απαγορεύεται σε όλους τους κλειστούς αθλητικούς χώρους (κλειστό γυμναστήριο, αποδυτήρια κ.λπ.), ή σε λοιπούς κοινόχρηστους χώρους ατομικής υγιεινής κατανάλωση κάθε είδους τροφίμων και ποτών.
5.      Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους αθλητικούς χώρους. Υπεύθυνος για την τήρηση του μέτρου είναι ο αρμόδιος υπάλληλος ή η Επιτροπή Διαχείρισης του κάθε χώρου άθλησης, ο οποίος σε περίπτωση που εντοπίσει αθλητή ή χρήστη των αθλητικών εγκαταστάσεων να καπνίζει εντός του χώρου άθλησης, οφείλει να του ζητήσει ευγενικά να σβήσει το τσιγάρο και εφόσον δεν το πράττει καλεί την Ελληνική Αστυνομία.
6.      Απαγορεύεται η κατανάλωση ή/και χρήση κάθε είδους φαρμάκων, φαρμακευτικών ή παρεμφερών ουσιών και ίδιοσκευασμάτων εντός των προπονητικών χώρων κατά την ώρα των προπονήσεων και των αγώνων εάν δεν υπάρχει συνταγή γιατρού.
7.      Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών εντύπων κ.λπ. στους πίνακες ανακοινώσεων των γηπέδων.
8.      Απαγορεύεται η είσοδος σε κατοικίδια ζώα στον αγωνιστικό χώρο, στην κερκίδα και στους βοηθητικούς χώρους των κλειστών γυμναστηρίων, σταδίων, γηπέδων ποδοσφαίρου. Εξαίρεση αποτελούν ειδικά εκπαιδευμένα ζώα ασφαλείας.
9.      Απαγορεύεται η διέλευση και στάθμευση παντός τροχοφόρου στους αθλητικούς χώρους. Ειδικότερα για την τοποθέτηση πτυσσόμενων εξεδρών επάνω στον χλοοτάπητα του γηπέδου απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Εξαιρούνται τα κρατικά οχήματα, τα οχήματα της Εθελοντικής Ομάδας Διάσωσης καθώς και τα οχήματα που μεταφέρουν ΑμΕΑ τα οποία  μετά από έγκριση του Δήμου δύνανται να μετακινούνται εντός των αθλητικών χώρων. Τα αναπηρικά αμαξίδια με τον συνοδό τους εισέρχονται ελεύθερα σε όλους τους αθλητικούς χώρους.
10.  Δεν επιτρέπεται η είσοδος ποδηλάτων – οχημάτων στα κλειστά γυμναστήρια εκτός αν έχουν ειδικές εγκαταστάσεις. Εξαίρεση αποτελούν τα αμαξίδια των Α.Μ.Ε.Α.
11.  Όταν άτομα (αθλητές, προπονητές και χρήστες) καταφέρονται κατά των υπαλλήλων του Δημοτικού χώρου άθλησης, εξυβρίζουν και απειλούν επειδή τους απαγορεύεται η είσοδος σε χώρο, ο υπάλληλος καλεί την Ελληνική Αστυνομία.Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος


Εμμανουήλ Μαλαματένιος

Τρίτη 28 Μαρτίου 2017

Συγχαρητήρια στους Αθλητές του Ναυτικού Ομίλου Πάρου (Ν.Ο.Π)                                                                  
        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Πάρος, 28 Μαρτίου 2017
           ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                             
              ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                                                                                                                                       
       ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  
                                                                       
                             

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Συγχαρητήρια στους Αθλητές του Ναυτικού Ομίλου Πάρου (Ν.Ο.Π)

Ο Δήμος Πάρου εκφράζει τα συγχαρητήριά του για τις διακρίσεις που πέτυχαν οι αθλητές του Ναυτικού Ομίλου Πάρου (Ν.Ο.Π) στο Περιφερειακό πρωτάθλημα Νήσων Αιγαίου και Κρήτης κατηγοριών optimist & laser 4.7. 

Είμαστε περήφανοι για τις επιτυχίες των αθλητών του Ν.Ο.Πάρου, οι οποίοι επανειλημμένα  διαγράφουν αξιόλογη πορεία και κατακτούν σημαντικές θέσεις στους αγώνες που συμμετέχουν. Με τον αγώνα τους και τις διακρίσεις τους συμβάλλουν στην αναβάθμιση του αθλητικού επιπέδου του Δήμου μας και στην προβολή του στο Πανελλήνιο.
Επίσης, θερμά συγχαρητήρια στους προπονητές, τη διοίκηση και όλους όσους συνέβαλλαν στην πρόοδο της ομάδας του Ν.Ο.Π. Όλες αυτές οι επιτυχίες δείχνουν το μέγεθος της πολύ καλής δουλειάς που γίνεται  σε αθλητικό  επίπεδο και αποτελούν τιμή για το νησί μας.
 
Σας ευχόμαστε ολόψυχα καλή συνέχεια και να είναι πάντα η αθλητική σας πορεία διάσπαρτη από επιτυχίες. Επιτυχίες που προσδίδουν αξία στον αθλητισμό της Πάρου.


                                    
                                            

Κατά την άφιξη της αποστολής του Ν.Ο.Π στο λιμάνι της Πάρου, τους υποδέχθηκε ο Αντιδήμαρχος Πάρου και αρμόδιος για τα θέματα αθλητισμού κ. Εμμανουήλ Μαλαματένιος, ως εκπρόσωπος του Δήμου.
Ο κος Μαλαματένιος αφού μετέφερε τα συγχαρητήρια και τις ευχές του Δημάρχου, συνεχάρη όλα τα παιδιά, τους προπονητές και το Δ.Σ. του Ναυτικού Όμιλου Πάρου, για τις επιτυχίες και τα μετάλλιά τους στο Περιφερειακό πρωτάθλημα Νήσων Αιγαίου και Κρήτης, κατηγοριών optimist & laser 4.7.Παράλληλα, τόνισε ότι η επιτυχία τους είναι αποτέλεσμα της σκληρής δουλειάς και της αφοσίωσης τους στον αθλητισμό και είναι παράδειγμα προς μίμηση για όλη τη νεολαία της Πάρου.