Δευτέρα 4 Μαΐου 2020

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (13-4-2020) - Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ της 13-4-2020
ΦΕΚ 84/Α/13-4-2020
Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.
 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Άρθρο εβδομηκοστό
Κατ' εξαίρεση ρυθμίσεις περί καταγγελίας συμβάσεων μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων και των πελατών τους για την παροχή τουριστικών υπηρεσιών

1.Το παρόν εφαρμόζεται σε συμβάσεις παροχής τουριστικών υπηρεσιών, μεμονωμένα ή με τη μορφή οργανωμένου ταξιδιού (πακέτου), οι οποίες έχουν συναφθεί μεταξύ αφενός τουριστικών επιχειρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α' 155) και αφετέρου πελατών, και οι οποίες καταγγέλλονται από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος.

2.Για τους σκοπούς εφαρμογής του παρόντος, ως «πελάτες» νοούνται: α) καταναλωτές, β) φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων αντιπροσώπων μικρών επιχειρήσεων, αυτοαπασχολουμένων ή ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίοι κάνουν κρατήσεις για ταξίδια που σχετίζονται με την επιχειρηματική ή την επαγγελματική τους δραστηριότητα, γ) φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία, ενεργώντας για σκοπούς που αφορούν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα, συνάπτουν συμβάσεις με τουριστικές επιχειρήσεις για τον διακανονισμό επαγγελματικών ταξιδιών, συμπεριλαμβανομένων συνεδρίων ή σεμιναρίων, και δ) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων σχολείων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και μη κερδοσκοπικών συλλόγων, τα οποία συνάπτουν συμβάσεις με τουριστικές επιχειρήσεις για τον διακανονισμό ταξιδιών που προσφέρονται περιστασιακά και σε μη κερδοσκοπική βάση σε περιορισμένη ομάδα ταξιδιωτών και δεν απευθύνονται στο ευρύ κοινό. Οι πελάτες του προηγούμενου εδαφίου κατοικοεδρεύουν είτε εντός είτε εκτός της Ελληνικής Επικράτειας.

3.Εάν, κατόπιν της κατά την παρ. 1 καταγγελίας, η τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει στον πελάτη οποιοδήποτε ποσό που ο πελάτης έχει καταβάλει ως προκαταβολή, εγγύηση, αρραβώνα, μερική ή ολική εξόφληση ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή για την εκτέλεση της σύμβασης, η τουριστική επιχείρηση δύναται, κατά παρέκκλιση των κατά περίπτωση εφαρμοστέων διατάξεων σύμβασης ή νόμου, να προσφέρει στον πελάτη αντί της επιστροφής χρημάτων ισόποσο πιστωτικό σημείωμα ισχύος δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του.

4.Η τουριστική επιχείρηση ενημερώνει εγγράφως σε σταθερό μέσο τον πελάτη για την προσφορά του πιστωτικού σημειώματος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης ή, σε περίπτωση που η σύμβαση έχει καταγγελθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε περίπτωση που η τουριστική επιχείρηση δεν ενημερώνει εγγράφως τον πελάτη για την προσφορά του πιστωτικού σημειώματος εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει στον πελάτη, σύμφωνα με την παρ. 3, το οφειλόμενο χρηματικό ποσό.

5.Το πιστωτικό σημείωμα αντιστοιχεί στο συνολικό προς επιστροφή χρηματικό ποσό. Η τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να προσφέρει στον πελάτη τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το πιστωτικό σημείωμα για την παροχή τουριστικής υπηρεσίας όμοιας ή αντίστοιχης με αυτήν στην οποία αφορούσε η καταγγελθείσα σύμβαση.

6.Εάν η συνολική αξία της τουριστικής υπηρεσίας που θα επιλέξει ο πελάτης είναι μικρότερη από την αξία του πιστωτικού σημειώματος, ο πελάτης δύναται να επιλέξει είτε να λάβει νέο πιστωτικό σημείωμα για το ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά της αξίας, με διάρκεια που θα συμφωνείται μεταξύ των μερών, είτε να του επιστραφεί το αργότερο έως τον χρόνο λήξης ισχύος του αρχικού πιστωτικού σημειώματος το ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά της αξίας. Εάν η συνολική αξία της τουριστικής υπηρεσίας που θα επιλέξει ο πελάτης υπερβαίνει την αξία του πιστωτικού σημειώματος, η διαφορά καταβάλλεται από τον πελάτη στην τουριστική επιχείρηση.

7.Εάν για οποιονδήποτε λόγο κατά τη λήξη ισχύος του πιστωτικού σημειώματος δεν έχει συναφθεί νέα σύμβαση για την παροχή οιασδήποτε τουριστικής υπηρεσίας μεταξύ της τουριστικής επιχείρησης και του πελάτη, η τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει στον πελάτη χρηματικό ποσό ίσο με την αξία του πιστωτικού σημειώματος.

8.Τα πιστωτικά σημειώματα που εκδίδονται κατά τις διατάξεις του παρόντος από διοργανωτές πακέτων υπό την έννοια του π.δ. 7/2018 (Α' 12) καλύπτονται από την προστασία κατά της αφερεγγυότητας του διοργανωτή όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 16 του π.δ. 7/2018.

9.Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται αναγκαστικά και σε συμβάσεις, στις οποίες έχει συνομολογηθεί μεταξύ των μερών, ως εφαρμοστέο όχι μόνο ελληνικό αλλά και αλλοδαπό δίκαιο, εφόσον τα σχετικά δικαιώματα προβλέπονται στην ενωσιακή νομοθεσία.

Άρθρο εβδομηκοστό πρώτο
 
Κατ' εξαίρεση ρυθμίσεις περί καταγγελίας συμβάσεων μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων
1.Το παρόν εφαρμόζεται σε συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ αφενός τουριστικών επιχειρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α' 155) και αφετέρου είτε τουριστικών επιχειρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 είτε τουριστικών επιχειρήσεων της αλλοδαπής, και οι οποίες καταγγέλλονται από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος.

2.Εάν, κατόπιν της κατά την παρ. 1 καταγγελίας, η μία εκ των συμβαλλομένων τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να επιστρέψει στην αντισυμβαλλόμενη τουριστική επιχείρηση οποιοδήποτε ποσό που η τελευταία κατέβαλε ως προκαταβολή, εγγύηση, αρραβώνα, μερική ή ολική εξόφληση ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή, η οφειλέτρια τουριστική επιχείρηση δύναται, κατά παρέκκλιση των κατά περίπτωση εφαρμοστέων διατάξεων σύμβασης ή νόμου, να προσφέρει στην αντισυμβαλλόμενη τουριστική επιχείρηση αντί της επιστροφής χρημάτων ισόποσο πιστωτικό σημείωμα ισχύος δεκαοκτώ (18) μηνών από την έκδοση του.

3.Η οφειλέτρια τουριστική επιχείρηση ενημερώνει εγγράφως σε σταθερό μέσο την αντισυμβαλλόμενη τουριστική επιχείρηση για την προσφορά του πιστωτικού σημειώματος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης ή, σε περίπτωση που η σύμβαση έχει καταγγελθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε περίπτωση που η οφειλέτρια τουριστική επιχείρηση δεν ενημερώνει εγγράφως την αντισυμβαλλόμενη τουριστική επιχείρηση για την προσφορά του πιστωτικού σημειώματος εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η οφειλέτρια τουριστική επιχείρηση οφείλει να επιστρέψει στην αντισυμβαλλόμενη τουριστική επιχείρηση το σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος οφειλόμενο χρηματικό ποσό.

4.Εάν κατά τον χρόνο λήξης της ισχύος των πιστωτικών σημειωμάτων που εκδίδονται κατά τις παρ. 2 και 3 δεν έχει συναφθεί νέα σύμβαση μεταξύ των αρχικώς συμβαλλόμενων τουριστικών επιχειρήσεων με χρήση του πιστωτικού σημειώματος, η οφειλέτρια τουριστική επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει στη δανείστρια τουριστική επιχείρηση χρηματικό ποσό ίσο με την αξία του πιστωτικού σημειώματος.

5.Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται αναγκαστικά και σε συμβάσεις, στις οποίες έχει συνομολογηθεί μεταξύ των μερών, ως εφαρμοστέο όχι μόνο ελληνικό αλλά και αλλοδαπό δίκαιο, εφόσον τα σχετικά δικαιώματα προβλέπονται στην ενωσιακή νομοθεσία.
17/04/2020 : διευκρινίσεις και συμβουλές της ΠΟΞ για την νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης για το πιστωτικό σημείωμα (voucher).
Σύμφωνα με την ΠΟΞ, «το άρθρο αυτό εφαρμόζεται αναγκαστικά και σε συμβάσεις, στις οποίες έχει συνομολογηθεί μεταξύ των μερών, ως εφαρμοστέο όχι μόνο ελληνικό αλλά και αλλοδαπό δίκαιο, εφόσον τα σχετικά δικαιώματα προβλέπονται στην ενωσιακή νομοθεσία. Εφόσον δηλαδή έχετε συμφωνήσει στη σύμβαση την εφαρμογή αλλοδαπού δικαίου τότε και πάλι καταρχήν εφαρμόζεται η συγκεκριμένη ρύθμιση».
«Κατ΄ εξαίρεση ρυθμίσεις περί καταγγελίας συμβάσεων μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων και των πελατών τους για την παροχή τουριστικών υπηρεσιών (άρθρο 70 της από 13-4-2020 ΠΝΠ – ΦΕΚ Α 84)

1.Γενική παρατήρηση
Η ρύθμιση δεν τροποποιεί τους όρους ακύρωσης – καταγγελίας της σύμβασης. Απλώς δίνει τη δυνατότητα χρήσης του voucher αντί επιστροφής χρημάτων στις περιπτώσεις εκείνες που βάσει της σύμβασης, των όρων κράτησης ή της νομοθεσίας υπάρχει υποχρέωση επιστροφής χρημάτων.

2.Πεδίο εφαρμογής
Αφορά καταγγελίες συμβάσεων οι οποίες πραγματοποιούνται την περίοδο από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020. Κρίσιμο στοιχείο, λοιπόν, είναι ο χρόνος της καταγγελίας/ακύρωσης και όχι η περίοδος της κράτησης.
Η καταγγελία μπορεί να γίνει είτε από τον πελάτη ή από εμάς (για παράδειγμα επειδή το ξενοδοχείο δε θα λειτουργήσει την περίοδο που αφορά η κράτηση).
Με τον όρο καταγγελία εννοούνται και οι ακυρώσεις των μεμονωμένων κρατήσεων, καθώς η κράτηση δωματίου αποτελεί μορφή σύμβασης.
Ως πελάτες εννοούνται:
α) καταναλωτές,
β) φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων αντιπροσώπων μικρών επιχειρήσεων, αυτοαπασχολουμένων ή ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίοι κάνουν κρατήσεις για ταξίδια που σχετίζονται με την επιχειρηματική ή την επαγγελματική τους δραστηριότητα,
γ) φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία, ενεργώντας για σκοπούς που αφορούν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα, συνάπτουν συμβάσεις με τουριστικές επιχειρήσεις για τον διακανονισμό επαγγελματικών ταξιδιών, συμπεριλαμβανομένων συνεδρίων ή σεμιναρίων και
δ) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων σχολείων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και μη κερδοσκοπικών συλλόγων, τα οποία συνάπτουν συμβάσεις με τουριστικές επιχειρήσεις για τον διακανονισμό ταξιδιών που προσφέρονται περιστασιακά και σε μη κερδοσκοπική βάση σε περιορισμένη ομάδα ταξιδιωτών και δεν απευθύνονται στο ευρύ κοινό.
Άρα η ρύθμιση αφορά και τα συνέδρια, εκδηλώσεις κλπ και όχι μόνο τις κρατήσεις δωματίων.
Οι πελάτες μπορεί να κατοικοεδρεύουν είτε εντός, είτε εκτός της Ελληνικής Επικράτειας. Η ρύθμιση, λοιπόν, αφορά και κρατήσεις – συμβάσεις που έχουν πραγματοποιηθεί – συναφθεί με πελάτες του εξωτερικού.

3.Περιεχόμενο – Αξία του Voucher – Προϋποθέσεις και διαδικασία έκδοσης.
Στην περίπτωση που εξαιτίας της καταγγελίας της σύμβαση-ακύρωσης της κράτησης υποχρεούμαστε να επιστρέψουμε στον πελάτη κάποιο ποσό, μπορούμε αντί να επιστρέψουμε χρήματα να χορηγήσουμε στον πελάτη ίσης αξίας voucher. Όπως σημειώσαμε και παραπάνω η ρύθμιση δεν μας υποχρεώνει να επιστρέψουμε χρήματα όταν βάσει των όρων κράτησης, της νομοθεσίας κλπ δεν έχουμε σχετική υποχρέωση.
Η ρύθμιση αφορά οποιοδήποτε ποσό που ο πελάτης έχει καταβάλει ως προκαταβολή, εγγύηση, αρραβώνα, μερική ή ολική εξόφληση ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή για την εκτέλεση της σύμβασης (εφόσον κατά τα ανωτέρω υποχρεούμαστε να επιστρέψουμε το συγκεκριμένο ποσό).
Το voucher είναι ίσης αξίας με το χρηματικό ποσό που πρέπει να επιστραφεί στον πελάτη.
Το voucher έχει διάρκεια δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του. Οι 18 μήνες, λοιπόν, υπολογίζονται ημερολογιακά με βάση την ημερομηνία έκδοσης του voucher και όχι την ημερομηνία ακύρωσης της κράτησης. Τα χρονικά διαστήματα που το ξενοδοχείο παραμένει κλειστό δεν αφαιρούνται από την προθεσμία.
Υποχρεούμαστε να ενημερώσουμε εγγράφως σε σταθερό μέσο τον πελάτη για την προσφορά του voucher:
εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης ή,
σε περίπτωση που η σύμβαση έχει καταγγελθεί πριν από τη θέση σε ισχύ της ΠΝΠ (πριν δηλαδή την 13-4-2020), εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος της ΠΝΠ.
Προσοχή σε περίπτωση που δεν προβούμε εμπροθέσμως στην ανωτέρω έγγραφη ενημέρωση υποχρεούμαστε να επιστρέψουμε στον πελάτη το οφειλόμενο ποσό.
Ως σταθερό μέσο σύμφωνα με το νόμο 2251/1994 εννοείται κάθε μέσο που επιτρέπει στον καταναλωτή να αποθηκεύει πληροφορίες που απευθύνονται προσωπικά σε αυτόν κατά τρόπο προσπελάσιμο για μελλοντική πρόσβαση για επαρκές χρονικό διάστημα σε σχέση με τους σκοπούς που εξυπηρετούν οι πληροφορίες και το οποίο επιτρέπει την ακριβή αναπαραγωγή των αποθηκευμένων πληροφοριών, όπως το χαρτί, τα κλειδιά USB, τα CD-ROM, τα DVD, οι κάρτες μνήμης ή οι σκληροί δίσκοι υπολογιστών, και τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Τέλος σημειώνεται πως στην διάταξη δεν προβλέπεται ο συγκεκριμένος τύπος του voucher, ούτε η έκδοση ΥΑ που θα το καθορίζει. Κάθε επιχείρηση θα πρέπει, λοιπόν, να διαμορφώσει ένα σχετικό έντυπο. Στα σχετικά έντυπα που στέλνουμε στους καταναλωτές θεωρούμε πως για λόγους διασφάλισης των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να γίνεται καταγραφή των όρων χρήσης του voucher (βλ.κατωτέρω) και κυρίως του δικαιώματός τους εφόσον δεν κάνουν χρήση αυτού εντός 18 μηνών να λάβουν πίσω τα χρήματά τους.
Έχουμε ήδη ζητήσει από το Υπουργείο Τουρισμού να μεταφράσει τη διάταξη στην αγγλική γλώσσα και να την αναρτήσει στο σάιτ του.

4.Όροι χρήσης του voucher
 
Υποχρεούμαστε να προσφέρουμε στον πελάτη τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το voucher για την παροχή τουριστικής υπηρεσίας όμοιας ή αντίστοιχης με αυτήν στην οποία αφορούσε η καταγγελθείσα σύμβαση, την οποία αφορούσε δηλαδή η αρχική κράτηση.
Εάν η συνολική αξία της υπηρεσίας που θα επιλέξει ο πελάτης είναι μικρότερη από την αξία του voucher, ο πελάτης δύναται να επιλέξει:
είτε να λάβει νέο voucher για το ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά της αξίας, με διάρκεια που θα συμφωνείται μεταξύ των μερών,
είτε να του επιστραφεί το αργότερο έως τον χρόνο λήξης ισχύος του αρχικού voucher το ποσό που αντιστοιχεί στη διαφορά της αξίας.
Εάν η συνολική αξία της υπηρεσίας που θα επιλέξει ο πελάτης υπερβαίνει την αξία του voucher, η διαφορά καταβάλλεται από τον πελάτη
Εάν ο πελάτης μέχρι τη λήξη ισχύος του voucher δεν έχει κάνει χρήση αυτού (δεν έχει συναφθεί νέα σύμβαση) υποχρεούμαστε να καταβάλουμε στον πελάτη χρηματικό ποσό ίσο με την αξία του voucher. Ο λόγος για τον οποίο ο πελάτης ενδεχομένως να μην κάνει χρήση του voucher δεν προσδιορίζεται στη διάταξη – αναφέρεται πως μπορεί να είναι οποιοσδήποτε.
Στη ρύθμιση δεν προβλέπεται ρητά η δυνατότητα μεταβίβασης του voucher.

Τέλος σημειώνουμε πως σύμφωνα με την παράγραφο 9, το άρθρο αυτό εφαρμόζεται αναγκαστικά και σε συμβάσεις, στις οποίες έχει συνομολογηθεί μεταξύ των μερών, ως εφαρμοστέο όχι μόνο ελληνικό αλλά και αλλοδαπό δίκαιο, εφόσον τα σχετικά δικαιώματα προβλέπονται στην ενωσιακή νομοθεσία. Εφόσον δηλαδή έχετε συμφωνήσει στη σύμβαση την εφαρμογή αλλοδαπού δικαίου τότε και πάλι καταρχήν εφαρμόζεται η συγκεκριμένη ρύθμιση.
Ως προς την έννοια της φράσης «εφόσον τα σχετικά δικαιώματα προβλέπονται στην ενωσιακή νομοθεσία» έχουμε απευθύνει σχετικό ερώτημα και αναμένουμε διευκρινίσεις. Σε κάθε περίπτωση από τη διατύπωση της συγκεκριμένης παραγράφου προκύπτει πως ο συγκεκριμένος όρος αναφέρεται στις προϋποθέσεις εφαρμογής της ρύθμισης όταν έχει συμφωνηθεί αλλοδαπό δίκαιο και όχι στις υπόλοιπες περιπτώσεις που εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο.
Κατ΄εξαίρεση ρυθμίσεις περί καταγγελίας συμβάσεων μεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων (άρθρο 71 της από 13-4-2020 ΠΝΠ – ΦΕΚ Α 84)
1.Γενική παρατήρηση
Η ρύθμιση δεν τροποποιεί τους όρους καταγγελίας της σύμβαση, ούτε ασφαλώς τους όρους ακύρωσης κρατήσεων. Απλώς δίνει τη δυνατότητα χρήσης του voucher
αντί επιστροφής χρημάτων στις περιπτώσεις εκείνες που βάσει των όρων της σύμβασης ή της νομοθεσίας υπάρχει υποχρέωση επιστροφής χρημάτων.
2.Πεδίο εφαρμογής
Αφορά καταγγελίες συμβάσεων οι οποίες πραγματοποιούνται την περίοδο από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2020. Κρίσιμος, λοιπόν, είναι ο χρόνος της καταγγελίας της σύμβασης.
Η καταγγελία μπορεί να γίνει είτε από τον αντισυμβαλλόμενό μας ή και από εμάς (σε περίπτωση για παράδειγμα που το ξενοδοχείο δε λειτουργήσει).
Στη ρύθμιση υπάγονται οι συμβάσεις που έχουμε υπογράψει με τουριστικές επιχειρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Τουριστικά καταλύματα, Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, Τουριστικά γραφεία, Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, Επιχειρήσεις εκμίσθωσης Μοτοσικλετών, Τρίτροχων και Τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ.εκ., Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.), Ναυλομεσιτικά Γραφεία και Επιβατηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως χωρίς μετρητή (λιμουζίνες) με οδηγό), ακόμα και αν αυτές έχουν έδρα στο εξωτερικό.
3.Περιεχόμενο – Αξία του Voucher – Προϋποθέσεις και διαδικασία έκδοσης.
Στην περίπτωση που εξαιτίας της καταγγελίας της σύμβασης υποχρεούμαστε να επιστρέψουμε στον αντισυμβαλλόμενό μας οποιοδήποτε ποσό μπορούμε αντί να επιστρέψουμε χρήματα να του χορηγήσουμε ίσης αξίας voucher. Όπως σημειώσαμε και παραπάνω η ρύθμιση δεν μας υποχρεώνει να επιστρέψουμε χρήματα όταν βάσει των όρων της σύμβασης ή της κείμενης νομοθεσίας κλπ δεν έχουμε σχετική υποχρέωση.
Η ρύθμιση αφορά οποιοδήποτε ποσό που ο αντισυμβαλλόμενός μας έχει καταβάλει ως προκαταβολή, εγγύηση, αρραβώνα, μερική ή ολική εξόφληση ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή για την εκτέλεση της σύμβασης (το οποίο κατά τα ανωτέρω υποχρεούμαστε να επιστρέψουμε).
Το voucher είναι ίσης αξίας με το χρηματικό ποσό που πρέπει να επιστραφεί στον αντισυμβαλλόμενό μας.
Το voucher έχει διάρκεια δεκαοκτώ (18) μήνες από την έκδοσή του. Οι 18 μήνες, λοιπόν, υπολογίζονται ημερολογιακά με βάση την ημερομηνία έκδοσης του voucher και όχι την καταγγελία της σύμβασης. Τα χρονικά διαστήματα που το ξενοδοχείο παραμένει κλειστό δεν αφαιρούνται από την προθεσμία.
Υποχρεούμαστε να ενημερώσουμε εγγράφως σε σταθερό μέσο τον αντισυμβαλλόμενό μας για την προσφορά του voucher:
εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης ή,
σε περίπτωση που η σύμβαση έχει καταγγελθεί πριν από τη θέση σε ισχύ της ΠΝΠ (πριν δηλαδή την 13-4-2020), εντός τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος της ΠΝΠ.
Προσοχή σε περίπτωση που δεν προβούμε εμπροθέσμως στην ανωτέρω έγγραφη ενημέρωση υποχρεούμαστε να επιστρέψουμε στον αντισυμβαλλόμενό μας το οφειλόμενο ποσό.
Ως σταθερό μέσο επικοινωνίας εννοείται σύμφωνα με το νόμο 2251/1994 κάθε μέσο που επιτρέπει στον καταναλωτή να αποθηκεύει πληροφορίες που απευθύνονται προσωπικά σε αυτόν κατά τρόπο προσπελάσιμο για μελλοντική πρόσβαση για επαρκές χρονικό διάστημα σε σχέση με τους σκοπούς που εξυπηρετούν οι πληροφορίες και το οποίο επιτρέπει την ακριβή αναπαραγωγή των αποθηκευμένων πληροφοριών, όπως το χαρτί, τα κλειδιά USB, τα CD-ROM, τα DVD, οι κάρτες μνήμης ή οι σκληροί δίσκοι υπολογιστών, και τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Τέλος σημειώνεται πως στην διάταξη δεν προβλέπεται ο συγκεκριμένος τύπος του voucher ούτε η έκδοση ΥΑ που θα το καθορίζει. Κάθε επιχείρηση θα πρέπει, λοιπόν, να διαμορφώσει ένα σχετικό έντυπο.

4.Όροι χρήσης του voucher
Εάν κατά τον χρόνο λήξης της ισχύος του voucher δεν έχει συναφθεί νέα σύμβαση με τον αντισυμβαλλόμενό μας (με χρήση του voucher), υποχρεούμαστε να καταβάλουμε στον αντισυμβαλλόμενό μας το οφειλόμενο ποσό. Ο λόγος για τον οποίο ενδεχομένως να μην γίνει χρήση του voucher δεν προσδιορίζεται στη διάταξη.
Τέλος σημειώνουμε πως σύμφωνα με την παράγραφο 5, το άρθρο αυτό εφαρμόζεται αναγκαστικά και σε συμβάσεις, στις οποίες έχει συνομολογηθεί μεταξύ των μερών, ως εφαρμοστέο όχι μόνο ελληνικό αλλά και αλλοδαπό δίκαιο, εφόσον τα σχετικά δικαιώματα προβλέπονται στην ενωσιακή νομοθεσία. Εφόσον δηλαδή έχετε συμφωνήσει στη σύμβαση την εφαρμογή αλλοδαπού δικαίου τότε και πάλι καταρχήν εφαρμόζεται η συγκεκριμένη ρύθμιση.
Ως προς την έννοια της φράσης «εφόσον τα σχετικά δικαιώματα προβλέπονται στην ενωσιακή νομοθεσία» έχουμε απευθύνει σχετικό ερώτημα και αναμένουμε διευκρινίσεις. Σε κάθε περίπτωση από τη διατύπωση της συγκεκριμένης παραγράφου προκύπτει πως ο συγκεκριμένος όρος αναφέρεται στις προϋποθέσεις εφαρμογής της ρύθμισης όταν έχει συμφωνηθεί αλλοδαπό δίκαιο και όχι στις υπόλοιπες περιπτώσεις που εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου