Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου 2018

Ενημέρωση σχετικά με την αρμοδιότητα καθαρισμού και αστυνόμευσης ρεμάτων


Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών-Τμήμα Εθνικού Σχεδιασμού  της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, με το υπ’αρ. πρωτ. 5776/17-08-2018 έγγραφό της ενημερώνει ότι :

«με το άρθρο 224 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ/τ. Α’/133 19-07-2018), ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την αστυνόμευση και τον καθαρισμό ρεμάτων και απαλλοτριώσεων χώρων παρά τα ρέματα και συγκεκριμένα καταργούνται οι εξαιρέσεις που αφορούσαν την άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων του άρθρου 186 περ.Στ εδ.15 του Ν. 3852/2010 από τις Περιφέρειες.

Ειδικότερα, καταργείται η περίπτωση 4 της παρ. Ε’ του άρθρου 204 του Ν.3852/2010, όπου προβλεπόταν ότι στους Δήμους των Περιφερειών Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου και Ιονίου μεταφέρονται ο καθαρισμός και η αστυνόμευση των ρεμάτων και των απαλλοτριώσεων χώρων παρά τα ρέματα.

Επίσης καταργείται η περίπτωση θ’ της παρ.2 του άρθρου 4 του Ν.4071/2012 όπου προβλεπόταν ότι οι ορεινοί – μειονεκτικοί Δήμου ασκούν είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με την οικεία Περιφέρεια τις αρμοδιότητες καθαρισμού και αστυνόμευση ρεμάτων.

Επομένως από τη δημοσίευση του ανωτέρω Νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 19-07-2018 ο καθαρισμός και η αστυνόμευση των ρεμάτων και των απαλλοτριώσεων χώρων παρά τα ρέματα, ανήκουν αποκλειστικά στις αρμοδιότητες των Περιφερειών, όπως προβλέπεται με το αρ. 186 περ. Στ εδ.15 του Ν. 3852/2010.»


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου