Τρίτη 21 Μαρτίου 2017

Αντιδήμαρχοι Δήμου Πάρου με θητεία από 10-03-2017 μέχρι 31-08-2019


      

                                                                                  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 21-03-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                     Πάρος,  10 Μαρτίου 2017                     
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                                                               Αριθμ. Πρωτ.: 2520
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Παροικία Πάρου                        
Ταχ. Κώδικας: 84400                                                 
Τηλέφωνο:   2284360129                                         
FAX: 22840-22078                                                   
e.mail: grafeiodimarhou@paros.gr                                    


Α Π Ο Φ Α Σ Η   Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ   - 156   -
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις των άρθρων  58 και 59 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α΄), αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση Δημάρχου αντίστοιχα.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 282 παρ. 16 του Ν. 3852/2010, αναφορικά με τη θητεία των αιρετών οργάνων.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του νόμου 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α΄) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τα άρθρα 94 και 95 του Ν. 3852/2010.
 4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Πάρου εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 και σύμφωνα με τα επίσηµα πληθυσµιακά δεδοµένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της ΕΛ.ΣΤΑΤ.,  ο πληθυσμός του ανέρχεται σε 15.278 κατοίκους κατά συνέπεια εντάσσεται στους Δήμους µε πληθυσµό µέχρι 20.000 κατοίκους.
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 παρ. 3ε και παρ. 3στ «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεργασίας του Ν. 4046/2012» (ΦΕΚ 40Α΄)
 6. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Πάρου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2583/τ.Β΄/24-9-2012.
 7. Της υπ’ αρίθμ. 43/06-08-2014 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Ορκωμοσία των αιρετών των Δήμων, εγκατάσταση νέων αρχών και εκλογή μελών των συλλογικών οργάνων των Δήμων (Δημοτική περίοδος: 1η Σεπτεμβρίου 2014-31η Αυγούστου 2019)
 8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

            Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Πάρου, με θητεία από 10-3-2017 μέχρι 31-8-2019, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες, ως εξής:

1.  Την κ. Σαρρή Παπακυρίλλου-Θεοδώρα του Βασιλείου, Αντιδήμαρχο με αντιμισθία και της μεταβιβάζει τις παρακάτω  καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 1. Την εποπτεία και την ευθύνη λειτουργίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
 2. Την εποπτεία και την ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσιών Δόμησης και Περιβάλλοντος (πλην των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας).
 3. Την τέλεση των πολιτικών γάμων.
 4. Την εποπτεία και την ευθύνη λειτουργίας της Δημοτικής Αστυνομίας
 5. Την εποπτεία και την ευθύνη λειτουργίας των υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας και προάσπισης της δημόσιας υγείας (εκτός των υπηρεσιών παιδείας, δια βίου μάθησης πολιτισμού και αθλητισμού και νέας γενιάς).
 6. Τη λειτουργία των Δημοτικών Κοιμητηρίων
 7. Tις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα.
 8. Τον έλεγχο της τήρησης των κείμενων διατάξεων που αφορούν στη χορήγηση αδειών χρήσης πεζοδρομίων σε επιχειρηματίες, της επιβολής προστίμων για αυθαίρετες καταλήψεις πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων από αυτούς  και τη χορήγηση και υπογραφή των σχετικών αδειών στις  Δημοτικές Κοινότητες Πάρου και Αγκαιριάς με αναπληρωτή τον Χρήστο Χριστόφορο.
 9. Τον έλεγχο της τήρησης των κείμενων διατάξεων που αφορούν την παραχώρηση της απλής χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας σε επιχειρηματίες, την επιβολή προστίμων για αυθαίρετες καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας από αυτούς  και την υπογραφή των σχετικών μισθωτηρίων στις  Δημοτικές Κοινότητες Πάρου και Αγκαιριάς με αναπληρωτή τον Χρήστο Χριστόφορο
 10. Την υπογραφή των Χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής των δαπανών των υπηρεσιών των οποίων η εποπτεία και ο έλεγχος της λειτουργίας τους περιλαμβάνεται στις καθ’ ύλην αρμοδιότητες που της έχουν μεταβιβαστεί εκτός όσων αφορούν μισθοδοσία και λοιπές αμοιβές προσωπικού.
 11. Τις κατά τόπο αρμοδιότητες για τις Δημοτικές Κοινότητες Πάρου και Αγκαιριάς και ειδικότερα τις εξής:
α.  Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις δημοτικές κοινότητες.
β.   Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις δημοτικές κοινότητες.
γ.   Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
δ. Μεριμνά για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα των δημοτικών κοινοτήτων.
ε. Έχει την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων.
      11. Τη σύνταξη και υπογραφή απαντήσεων σε πολίτες και υπηρεσίες για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της.
      12. Την έκδοση και υπογραφή όλων των εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
      13. Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

2. Τον κ. Χριστόφορο Χρήστο του Σταύρου, Αντιδήμαρχο με αντιμισθία και του  μεταβιβάζει τις παρακάτω  καθ’ ύλην αρμοδιότητες:

 1. Την εποπτεία και την ευθύνη  λειτουργίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
 2. Την εποπτεία και την ευθύνη λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.
 3. Τη λειτουργία και εποπτεία των υπηρεσιών του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής ( διαύγεια, διαφάνεια).
 4. Την εποπτεία της διαχείρισης των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με τις χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο προγραμμάτων χρηματοδότησης
 5. Την εποπτεία και την ευθύνη λειτουργίας της Νομικής Υπηρεσίας
 6. Τον έλεγχο της τήρησης των κείμενων διατάξεων που αφορούν στη χορήγηση αδειών χρήσης πεζοδρομίων σε επιχειρηματίες, την επιβολή προστίμων για αυθαίρετες καταλήψεις πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων από αυτούς  και τη χορήγηση και υπογραφή των σχετικών αδειών στις Δημοτικές  Κοινότητες Αρχιλόχου, Μάρπησσας και τις Τοπικές Κοινότητες Κώστου και Λευκών με αναπληρώτρια τη Θεοδώρα Σαρρή-Παπακυρίλλου.
 7. Τον έλεγχο της τήρησης των κείμενων διατάξεων που αφορούν την παραχώρηση της απλής χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας σε επιχειρηματίες, την επιβολή προστίμων για αυθαίρετες καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας από αυτούς  και την υπογραφή των σχετικών μισθωτηρίων στη Δημοτική  Κοινότητα Νάουσας με αναπληρώτρια τη Θεοδώρα Σαρρή-Παπακυρίλλου.
 8. Την ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, σε ότι αφορά στο συντονισμό, την καθοδήγηση, την επίβλεψη και την παροχή των απαραίτητων οδηγιών και κατευθύνσεων για τη διαχείριση καταστάσεων κρίσης.
 9. Την υπογραφή των Χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής των δαπανών των υπηρεσιών των οποίων η εποπτεία και ο έλεγχος της λειτουργίας τους περιλαμβάνεται στις καθ’ ύλην αρμοδιότητες που του έχουν μεταβιβαστεί εκτός όσων αφορούν μισθοδοσία και λοιπές αμοιβές προσωπικού.
 10. Τις κατά τόπο αρμοδιότητες για τη Δημοτική Κοινότητα Αρχιλόχου και τις Τοπικές Κοινότητες Κώστου και Λευκών και ειδικότερα τις εξής:
α.  Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις δημοτικές κοινότητες.
β.   Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις δημοτικές κοινότητες.
γ.   Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
δ. Μεριμνά για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα των δημοτικών κοινοτήτων.
ε. Έχει την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων.
      14. Τη σύνταξη και υπογραφή απαντήσεων σε πολίτες και υπηρεσίες για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του.
      15. Την έκδοση και υπογραφή όλων των εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
      16. Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

3.      Τον κ.  Μαλαματένιο Εμμανουήλ του Βατίστα, Αντιδήμαρχο του Δήμου Πάρου χωρίς αντιμισθία, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω  καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
 1. Την εποπτεία και την ευθύνη λειτουργίας όλων των τμημάτων της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και των αποκεντρωμένων υπηρεσιών του Δήμου.
 2. Την εποπτεία και την ευθύνη λειτουργίας των ΚΕΠ.
 3. Την εποπτεία του τακτικού και έκτακτου προσωπικού όλων των Υπηρεσιών του Δήμου. Ειδικότερα όσον αφορά τις παρουσίες του προσωπικού, την ορθή τήρηση του ωραρίου εργασίας, την έγκριση των κανονικών και λοιπών θεσμοθετημένων αδειών, την εκπαίδευση και επιμόρφωση προσωπικού, τον έλεγχο των υπερωριών του τακτικού και έκτακτου προσωπικού όλων των Υπηρεσιών του Δήμου.
 4. Τον έλεγχο της τήρησης των κείμενων διατάξεων που αφορούν στη χορήγηση αδειών χρήσης πεζοδρομίων σε επιχειρηματίες, την επιβολή προστίμων για αυθαίρετες καταλήψεις πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων από αυτούς  και τη χορήγηση και υπογραφή των σχετικών αδειών στη Δημοτική Κοινότητα Νάουσας με αναπληρωτή τον Χρήστο Χριστόφορο.
 5. Τον έλεγχο της τήρησης των κείμενων διατάξεων που αφορούν την παραχώρηση της απλής χρήσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας σε επιχειρηματίες, την επιβολή προστίμων για αυθαίρετες καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού και παραλίας από αυτούς  και την υπογραφή των σχετικών μισθωτηρίων στις Δημοτικές Κοινότητες Μάρπησσας και Αρχιλόχου και στις Τοπικές Κοινότητες Κώστου και Λευκών με αναπληρώτρια τη Θεοδώρα Σαρρή-Παπακυρίλλου.
 6. Την ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Αθλητισμού και Νέας Γενιάς και τον σχεδιασμό και την εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού προγραμματισμού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 7. Την παρακολούθηση, εκμετάλλευση και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας.
 8. Την ευθύνη συντήρησης και επισκευής των μηχανημάτων του Δήμου.
 9. Τις κατά τόπο αρμοδιότητες για τις Δημοτικές Κοινότητες Νάουσας και Μάρπησσας και ειδικότερα τις εξής:
α.  Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις δημοτικές κοινότητες.
β.   Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στις δημοτικές κοινότητες.
γ.   Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
δ. Μεριμνά για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα των δημοτικών κοινοτήτων.
ε. Έχει την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων.
10. Την υπογραφή των  καταστάσεων μισθοδοσίας, των μετακινήσεων εκτός έδρας και πάσης φύσεως αποδοχών και αποζημιώσεων και των αντίστοιχων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής που αφορούν όλο το προσωπικό του Δήμου.
11.  Τη σύνταξη και υπογραφή απαντήσεων σε πολίτες και υπηρεσίες για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του.
12.  Την έκδοση και υπογραφή όλων των εγγράφων και δικαιολογητικών που  σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
13. Τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

Β. Οι ανωτέρω ορισθέντες αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.
Γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάσει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Σαρρή Παπακυρίλλου-Θεοδώρα του Βασιλείου και όταν αυτή απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τoν Αντιδήμαρχο κ. Χριστόφορο Χρήστο του Σταύρου.
Δ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος
Ε. Έγγραφα αρμοδιότητας των Αντιδημάρχων, τα οποία εκφράζουν άποψη ή χαράσσουν πολιτική του Δήμου, συντάσσονται σε σχέδιο από τους Αντιδημάρχους και φέρουν την υπογραφή του Δημάρχου.

ΣΤ.  Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, να δημοσιευθεί μία φορά σε  ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων  του Δήμου.
                                                                    
                                                                                    Ο  Δήμαρχος  Πάρου

                                                                                     Μάρκος Ι. Κωβαίος

Κοινοποίηση:
1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
2. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
3. Υπηρεσίες Δήμου
4. Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες

5. Οριζόμενους

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου