Τρίτη, 6 Μαρτίου 2018

Δελτίο τύπου για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή των συνοδών έργων αφαλάτωσης Παροικιάς
            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Πάρος, 6 Μαρτίου 2018

               ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
                  ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ                                                                                                    
            ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                        

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Υπογράφηκε στο Δημαρχείο Πάρου, στις 02/03/2018, μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ, της ΔΕΥΑ Πάρου και της Εταιρίας "Μ.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", σύμβαση ποσού 401.891,06 € για την εκτέλεση του έργου  "Κατασκευή Συνοδών Έργων για τη Λειτουργία Μονάδων Αφαλάτωσης στη θέση Πέπονας Παροικιάς". Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΚΩΔ. Ενάριθμου 2016ΕΠ06710045).

Αφορά την κατασκευή των συνοδών έργων για τη λειτουργία των ήδη υφιστάμενων μονάδων αφαλάτωσης 2.500 m3/h με τη μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης  στην ίδια θέση. Έως σήμερα έχουν εγκατασταθεί από το Δήμο Πάρου, στο αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του έκτασης 8.321,00 m2, δύο (2) φορητές μονάδες αφαλάτωσης με την μέθοδο της αντίστροφη όσμωσης, δυναμικότητας 1.250 m3/ημέρα πόσιμου νερού έκαστη και  τέσσερις (4) δεξαμενές (δύο για την τροφοδοσία θαλασσινού νερού και δύο για την αποθήκευση του καθαρού νερού), χωρητικότητας 200 m3 έκαστη, σε ειδικά διαμορφωμένες βάσεις από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Επίσης είχαν κατασκευαστεί από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάρου (Δ.Ε.Υ.Α.Π.),  τέσσερις (4) γεωτρήσεις άντλησης (από τις οποίες οι τρεις έχουν βάθος τελικής σωλήνωσης 92 m και μία έχει 60 m), και ένα τμήμα του αγωγού μεταφοράς θαλασσινού νερού διατομής Φ250, μήκους 410 m περίπου (από το όριο του οικοπέδου έως το συλλέκτη των γεωτρήσεων).

Τα συνοδά τεχνικά έργα που θα κατασκευαστούν είναι:
·           Τμήμα του αγωγού μεταφοράς θαλασσινού νερού διατομής Φ250, PN16, PE μήκους 40 m περίπου.
·           Αγωγός Φ125, ΡΝ16, PE συνολικού μήκους 50m, (από το συλλέκτη των γεωτρήσεων μέχρι το φρεάτιο των γεωτρήσεων και αφορά την οριζόντια διαδρομή συνολικά των 4 γεωτρήσεων).
·           Αγωγός Φ125, PN16, PE (High Density Polyethylene PipesPEAD) συνολικού μήκους 64m, (από το φρεάτιο των γεωτρήσεων μέχρι την στάθμη άντλησης των γεωτρήσεων, διασύνδεση των γεωτρήσεων και αφορά την κατακόρυφη διαδρομή συνολικά των 4 γεωτρήσεων).
·           Αγωγός διάθεσης άλμης διατομής Φ250, PN10, PE μήκους 365 m περίπου που θα αποτελείται από χερσαίο τμήμα 265 m περίπου και υποθαλάσσιο  τμήμα  100 m περίπου που θα μεταφέρει την παραγόμενη άλμη στη θάλασσα.
·           Αγωγός μεταφοράς πόσιμου νερού PE διατομής Φ225 PN 16, μήκους 80 m περίπου από το αντλιοστάσιο πόσιμου νερού έως το δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α.Π. στο όριο του αγροτεμαχίου.
·           Τα φρεάτια (γεωτρήσεων, ελέγχου γεωτρήσεων, φρεάτιο συλλέκτη θαλασσινού νερού),  o συλλέκτης θαλασσινού νερού, τα υδραυλικά εξαρτήματα ελέγχου και ασφαλείας.
·           Τα απαιτούμενα αντλιοστάσια (αντλιοστάσιο θαλασσινού νερού, αντλιοστάσιο άλμης αντλιοστάσιο πόσιμου νερού).
·           Εγκατάσταση ηλεκτρικού υποσταθμού ισχύος 800 KVA.
·           Τους ηλεκτρολογικούς πίνακες κίνησης τύπου «πίλλαρ» των αντλιοστασίων και όλες τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (ισχυρών ρευμάτων και αυτοματισμού και ελέγχου) για την απρόσκοπτη λειτουργία των εγκατεστημένων μονάδων αφαλάτωσης.
·           Περιμετρική δενδροφύτευση, περίφραξη, μεταλλικές εσχάρες συλλογής όμβριων  υδάτων.

Ο Δήμος Πάρου και η Δ.Ε.Υ.Α.Π. έχουν εξασφαλίσει όλες τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις για την αποπεράτωση του έργου, το οποίο φιλοδοξεί να λύσει το πρόβλημα υδροδότησης της ευρείας περιοχής από τη Παροικιά έως το αεροδρόμιο Πάρου. Ενώ στο μέλλον και μετά την ολοκλήρωση όλων των εν εξελίξει έργων της ΔΕΥΑΠ στην περιοχή, θα δύναται να τροφοδοτήσει  τον οικισμό της Παροικιάς και της Αλυκής σε ενδεχόμενο πρόβλημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου